انگیزه عجیب عامل شلیک به زنان در اصفهان / دادستان تشریح کرد