ویدئویی که برای اولین بار از مشهورترین خطاط قرآنعثمان طاها امروز منتشر شد