قاتل : از 15 سال کابوس اعدام خسته ام ! + جزییات دادگاه