همه برای فاطمه زن مشهدی گریه کردند / فرزندانش یتیم شدند