شروع فصل تازه ای از گردشگری در مازندران با معضل چادرخوابی همراه شد