وزیر خارجه امارات: به زودی به اسرائیل سفر خواهم کرد