گونه دلتا خطر بستری شدن در بیمارستان را ۲۳۵درصد افزایش می دهد