چرا آمدن مقام اروپایی به ایران مهم است؟/ این سفر در مذاکرات برجامی چه نقشی دارد؟