این مردان مسلح کرمان را بهم ریخته بودند / تسلیم در برابر پلیس !