همگرایی و وحدت رویه بین نهادهای فعال قرآنی وجود ندارد