پسر کرمانی پدرش را چاقو چاقو کرد / اعترافات قاتل پدرکش !