اتفاقی عجیب برای قاتل اعدامی زیر طناب دار/ در گلستان رخ داد