فیلم/ استقبال از رئیسی در فرودگاه شهید دستغیب شیراز