قطع انگشت پسر تهرانی در درگیری خونین / مرد طلبکار انگشت بریده را برد!