تحویل سومین محموله سنگین این واکسن کرونا به وزارت بهداشت