رفع مشکلات بیکاری و خشکسالی فارس در دستور کار دولت است