آمریکا به دنبال گشایش «سفارت دوفاکتو» برای فلسطینیان