قتل برادرزن در یک جنایت مسلحانه / قاتل به ترکیه گریخت