سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفری رسمی به ترکیه رفت