چرا مقاومت برخی افراد به طور طبیعی در برابر کرونا کم است؟