تاکید ائتلاف فتح بر لزوم شمارش دستی آراء برای روشن شدن نتیجه واقعی انتخابات