فیلم لحظه دستگیری تبهکار تهرانی در مخفیگاه / پاتک صبحگاهی پلیس