سفر فرستاده آمریکا به خلیج فارس با محوریت گفتگو درباره ایران