واکسیناسیون شهرداری در 220 مسجد تهران+نشانی مراکز واکسیناسیون جدید