رشد قیمت نفت به دنبال کاهش بیش از انتظار ذخایر سوخت آمریکا / افزایش تقاضا در آستانه فصل زمستان از بازار حمایت می‌ کند