طالبان حساب بانکی سرپرست پیشین بانک مرکزی را بلوکه کرد