بناهای تاریخی نظیر تخت جمشید نشان از هنر والای ایرانیان است