دستورات مخبر کارساز نبود/ کمبود ۱۰میلیونی در بازار