عفو بین‌الملل: طالبان اجازه حضور دختران در مدرسه را بدهد