وزارت بهداشت: ایران بعد از هند، چین و آمریکا، رتبه چهارم دنیا در تولید علم در حوزه طب سنتی را در اختیار دارد