محاکمه روحانی و ظریف فرافکنی سیاسی است/ تعلیق به بحث‌های اصلی برجام هیچ ارتباطی ندارد/امثال آقای روحانی باید در سیاست حضور داشته باشند