برای طرح صیانت ۷۰۰۰ ساعت زمان صرف شده/ برای تصویب آن مصمم هستیم