افرادی که این ویژگی های شخصیتی را دارند به زوال عقل مبتلا می شوند