استخدام مهندس مکانیک با سرویس و بیمه تکمیلی در صنایع تجهیزات پارس سارایه