سفر رابرت مالی به کشورهای عربی منطقه با محور برنامه هسته ای ایران