استخدام کارشناس مهندسی کیفیت (کنترل کیفیت) با بیمه تکمیلی، وام و پاداش