اظهار امیدواری روسیه برای حضور طالبان در نشست آتی مسکو