فیلم لحظه دستگیری وینچستر به دستان تبریز/ پایان عملیات ویژه