انتقال بازیکن خارجی استقلال تکذیب شد | مذاکره رسمی در کار نبود