توضیحات مهم خطیب زاده درباره توافق 25 ساله ایران و چین