استخدام صندوقدار و سالن کار با بیمه در یک کافه متفاوت در تهران