استخدام اپراتور تولید در یک شرکت معتبر تولیدی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز