استخدام مونتاژ کار مکانیک با بیمه در شرکت صدرا طرح و تجیز اسپادانا/ اصفهان