انتظار بورس‌بازان برای تعیین تکلیف برخی ابهامات بورس