تحقیر رسانه ضدانقلاب با حمایت قاطع کاربران از تدبیر رهبر انقلاب