اقدام عجیب فولاد؛ یکی از گلرهای استقلال در خوزستان!