دیدار معاون رئیس جمهور در امور زنان با خانواده شهید دوران