دادستان کل کشور از زندان آرماویر ارمنستان بازدید کرد