اثربخشی 70 درصدی این واکسن تک دز روسی در مقابل کرونا دلتا آن را به واکسن اصلی تبدیل کرد