گزارش تمرین استقلال| حضور بازیکن مازاد و غیبت 2 بازیکن